הזמן חופשה באישור מיידי!
מרכז הזמנות 8771*
phone
מרכז הזמנות: 8771*
שרות לקוחות ותמיכה טכנית 08-6361727
  • קלאב הוטל אילת

תקנון האתר וביטול הזמנות

 
1.כללי
1.1. אתר זה www.clubhotels.co.il הינו אתר אינטרנט הרשמי של רשת מלונות "קלאב הוטל" (להלן: "האתר") אשר נמצא בבעלותה הבלעדית של חברת קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מ (להלן: "החברה"). האתר מספק, בין היתר, מידע אודות בתי המלון שבניהול החברה, השירותים הניתנים על ידי בתי המלון, תעריפי האירוח וכיו"ב. כמו כן, במסגרת האתר, אם וככל שהדבר יתאפשר ע"י החברה בפועל, ניתן יהיה לרכוש חבילות נופש/אירוח ושירותים שונים בקשר עם מלונות החברה, הכל כמפורט באתר.
1.2. ביצוע הזמנות חבילות נופש/אירוח (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן בלבד. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת חדרים במלונות החברה על כל משתמע מכך.
1.3. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה. 
1.4. מספר המקומות בבתי המלון של החברה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
1.5. מחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. באילת המחירים אינם כוללים מע"מ, ככל שלא יחול מע"מ עפ"י כל דין. החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והלקוח (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
1.6. אין כפל מבצעים. 
1.7. השהות במלון תחל מהיום הראשון המפורט בהזמנה. שעת כניסה לחדרים (check in ) החל משעה 16:00 (בשבת וחג החל מהשעה 18:00), שעת עזיבת החדרים (check out ) עד השעה 10:00 ביום העזיבה, (בשבת וחג עד השעה 14:00). עזיבה מאוחרת משעות אלו כרוכה בתוספת תשלום ומותנת באישור מול דלפק הקבלה ביום הגעה ולפי זמינות המלון.
1.8. הזמנה ואירוח במלון מותרים לכל מי שגילו 18 ומעלה. האירוח במלון לקטינים מתחת גיל 18 הינו בלווי הורה בלבד אשר חייב להתארח במלון בכל ימי הנופש.
1.9. תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים ל 12 שנים.
1.10. על מנת לקשר או להציג את האתר והמידע שבו באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.
1.11. מובהר בזאת כי כל הזמנת שירותים באמצעות האתר כפופה לכל תנאי תקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הינה כפופה אף לכל תנאי ההזמנה המפורטים בשוברי ההזמנות המונפקים ע"י החברה בגין כל הזמנה. 
1.12. חלקים מתוכן האתר ו/או תקנון זה מנוסחים מטעמי נוחות ומסיבה זו בלבד, בלשון זכר ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 

2. תנאי שימוש וביצוע הזמנות באמצעות האתר
2.1. כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר (להלן: "הלקוח"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להזמנת שירותים באמצעות האתר.
2.2. הלקוח רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע בלבד. 
2.3. הזמנת השירותים באמצעות אתר זה יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י החברה במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת שירותים. 
2.4. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך ו/או אופן על תוכנו, מהותו, אופיו ונכונותו של המידע המפורסם באתר ומטעם החברה בכל עת, בכל הקשור למידע שניתן ו/או הועבר בדרך כלשהי ע"י צד ג' כלשהו ו/או מידע אשר שובש ו/או סולף ע"י צד ג' כלשהו, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו.
2.5. כל התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין החברה מתחייבת כי החדרים ו/או הסוויטות ו/או המתקנים המוצגים, יהיו פעילים ו/או תקינים בכל עת וכי השירותים שיוזמנו יינתנו ללקוח בחדרים ו/או בסוויטות מהסוג, באופן ובצורה המפורטים בתמונות האמורות.
2.6. אם וככל שניתן יהיה למצוא בכל זמן באתר קישורים (להלן: "הקישורים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"), הקישורים נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח.
 
3. אחריות
3.1. החברה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק , ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור.
3.2. החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור וכן בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:
*  איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת.
* שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של החברה, או מכל סבה אחרת.
* חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות ומבלי למעט פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.
3.3. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.
3.4. לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.
3.5. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים היות והאתר נמצא ברשת האינטרנט. הסיכונים נובעים ו/או עשויים לנבוע הן מגורמים טכנולוגיים-מדעיים והן מגורמים שהינם אנושיים.
3.6. כל המידע המוצג באתר מוצג כפי שהוא והחברה אינה אחראית בכל דרך ו/או אופן להתאמת המידע לצרכי הלקוח וכן, ליכולתו ו/או לאי יכולתו באופן חלקי ו/או מלא של הלקוח לעשות שימוש במידע האמור.
3.7. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו בלבד.
 
4. פרטי הלקוח
4.1. כל לקוח שיבקש לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הלקוח").
4.2. החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה בו פרטי הלקוח, כולם ו/או חלקם, לא נקלטו בחברה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש שירותים באמצעות האתר.
4.3. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות מכל סוג שהוא שנעשתה על ידי הלקוח בהקלדת פרטי הלקוח, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת נופש, תאריך, מספר מיטות, שם המלון, סוג החדר ו/או הסוויטה וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הלקוח באמצעות האתר. הלקוח מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כנגד האתר ו/או מנהליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
4.4. מובהר בזאת כי הזנת פרטי לקוח שאינם נכונים ביודעין ו/או במתכוון עומדת בניגוד לחוק וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד לקוח כאמור.
4.5. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לחברה לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח כחלק ממאגר הנתונים של החברה ובין היתר לצורך פרסום מוצריה באמצעות פניה ישירה ללקוח, בין אם באמצעות דוא"ל ובין בכל דרך. פרטי הלקוח יוצאו ממאגר הנתונים של החברה היה והלקוח יחפוץ בכך והודיע על כך לחברה באופן רשמי.
4.6. החברה תמנע, ככל שיהא הדבר בידיה, מסירת פרטי הלקוח לצדדים שלישיים אלא אם כן תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם תעמוד החברה בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים והכל בגין פעולות שבוצעו באתר ע"י הלקוח.
 
5. ביצוע הזמנה באתר 
5.1. לקוח המעוניין להזמין נופש באתר מזמין את הנופש ב"הזמן עכשיו" (כפתור מצד ימין בדף הבית ) , בוחר את בית המלון המבוקש ומזין את הפרטים הנדרשים ולוחץ על כפתור " חפש" . דף מספר 1 - מזינים פרטים אישיים ולוחצים על כפתור "הזמן" ( בכל שלב ישנה אפשרות לחזור לדף קודם ). דף מספר 2 – פירוט של מחיר + פרטים אישיים , להמשך לוחצים על כפתור "המשך לתשלום" דף מספר 3 – שלב הזנת פרטי כרטיס אשראי , להמשך ולאישור הזמנה לוחצים על כפתור "שלח הזמנה" . דף מספר 4 - בשלב זה הלקוח מקבל אישור על ההזמנה / הבקשה (נשלח באופן אוטומטי בדואר אלקטרוני) . בשלב זה ישנה אפשרות להדפסת פרטי הבקשה / הזמנה. החברה רשאית ושומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן את פרטי ההזמנה/בקשה ו/או לבטלה מכל סיבה שהיא ובכל עת במהלך 48 השעות לאחר קבלת ההזמנה/בקשה.
5.2. טלפון לבירורים: 8771* או 08-6361727 , תמיכת דוא"ל  sales1@clubhotel.co.il 
5.3. האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים בלבד, ואינו מיועד להזמנות של למעלה מ - 2 חדרים לאותו מלון באותו מועד, באותו שם. 
5.4. החברה שומרת על זכותה שלא לאשר בקשת הזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך ליתן הסבר לכך וכן, החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את התנאים לאישור הזמנה ו/או למתן השירותים.
 
6.  ביטול, שינוי הזמנה ותשלום מקדמה.
 
6.1 לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה או לבטלה יכול לעשות זאת באמצעות כניסה לאתר ההזמנות ושימוש בסיסמה שניתנה לו בעת ביצוע ההזמנה. לאחר ביטול ההזמנה יתקבל אישור רשמי בדוא"ל ובהודעת sms.  כמו כן ניתן לבטל הזמנה (בהתאם לתנאי הביטול) גם בדוא"ל sales1@clubhotel.co.il, בדואר רשום, בטלפון 8771* (יש לחייג ממספר מזוהה, המספר ישמר במערכת ונציג החברה יחזור אליך למתן שירות, על כן יש לענות לשיחות נכנסות ממספר לא מוכר) , בפקס 03-6127443 או בעל פה במלון. הכל בהתחשב בתנאי הביטול ובכפוף למסירת פרטים מזהים מלאים של ההזמנה: שם המלון, שם המזמין, תאריך האירוח ומספר אישור הזמנה. במקרה של קושי טכני בביטול הזמנה ניתן ליצור קשר עם מוקד ההזמנות בטלפון: 8771* או 08-6361727.
6.2 תנאי ביטול הזמנה ותשלום המקדמה:
 
6.2.1 עונה רגילה (למעט חודשים יולי-אוגוסט, טרום פסח ופסח, שבועות וחגי תשרי): ניתן לבטל ללא דמי ביטול עד 7 ימים לפני מועד האירוח. ביטול בתקופה של 7 ימים ממועד האירוח יחויב בסך 50% מערך ההזמנה הכולל. תשלום מקדמה: האורח יחויב במקדמה בסך של עד 50% מהמחיר הכולל של ההזמנה במהלך 7 הימים שלפני ההגעה. היתרה תשולם בהגעה למלון
 
6.2.2 עונת שיא (חודשים יולי-אוגוסט, טרום פסח ופסח 14-30.4.24, שבועות וחגי תשרי): ניתן לבטל ללא דמי ביטול עד 10 ימים לפני מועד האירוח. ביטול בתקופה של 10 ימים ממועד האירוח יחויב בסך 50% מערך ההזמנה הכולל. תשלום מקדמה: האורח יחויב במקדמה בסך של עד 50% מהמחיר הכולל של ההזמנה במהלך 10 הימים שלפני ההגעה. היתרה תשולם בהגעה למלון.
 
6.3 יתכנו תנאי ביטולי מיוחדים כולל מחירון/מבצע ללא אפשרות ביטול, במידה ויפורטו במחירון/מבצע עצמו תנאי ביטול אלו.
6.4 תנאי שינוי הזמנה: 
6.4.1 כל שינוי בהזמנה (שמות האורחים, הרכב החדר, סוג חדר, בסיס לינה, תאריך וכד') – יש לבצע ביטול של ההזמנה הקיימת ולבצע הזמנה חדשה. החברה אינה מתחייבת שמחיר ההזמנה יישאר כפי שהיה בעת ביצוע ההזמנה המקורית.
 
 
 
7. בעלות וזכויות יוצרים
 
7.1. זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה הבלעדי של החברה בלבד.
7.2. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, פרט להורדה של מידע (download ) לצורך שימוש אישי של הלקוח בלבד לצורך ביצוע הזמנה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק בכל דרך שהיא את התוכנה המותקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות ולפרוץ לתוכה ו/או לפענחה ו/או להתערב בתכנה ו/או בנתוניה ו/או בבסיסה ו/או במידע שבה ו/או שמוצג באמצעותה בכל דרך שהיא.
7.3. הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב , לרבות כל לוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של החברה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.
7.4. לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באופן מוחלט ובלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש ו/או הודעה כלשהי.
7.5. השימוש באתר הינו לצורך הזמנת שירותים ולצורך זה בלבד. אין לעשות ולא ניתן יהיה לעשות כל שימוש באתר ו/או במידע הנמסר בו לכל מטרה אחרת, בין אם מסחרית ובין אם לאו.
 
8. שינויים במבנה ותוכן האתר
קלאב הוטל תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.